SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Informacja o projekcie

Gmina Jabłonna położona jest na obszarze, na którym panują bardzo korzystne w skali całego kraju warunki do rozwoju energetyki słonecznej. Kluczowe znaczenie w aspekcie możliwości wykorzystania energii słonecznej posiadają: usłonecznienie i natężenie promieniowania słonecznego. Suma usłonecznienia rzeczywistego na omawianym obszarze kształtuje się na poziomie 1500 – 1700 godzin w ciągu roku. Dzięki korzystnym warunkom w gminie Jabłonna w 2015 r. zrealizowany został program „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w gminie Jabłonna”. Program współfinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.3 2007 – 2013.

W ramach programu zaprojektowano i wykonano prace polegające na montażu instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej w 220 budynkach jednorodzinnych oraz w budynku użyteczności publicznej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, w którym mieści się Gminne Centrum Kultury i Sportu.
W pierwszym etapie prac w ramach projektu w sierpniu 2015 r. wykonano kompletną dokumentację projektową instalacji kolektorów słonecznych. W następnym etapie przystąpiono do montażu instalacji w skład których weszły: kolektory słoneczne, zestawy przyłączeniowe kolektorów, podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, grupa pompowa instalacji kolektorów słonecznych, naczynie wzbiorcze przeponowe, aparatura kontrolno – pomiarowa, uchwyty montażowe i inne elementy umożliwiające prawidłowe działania instalacji.

Po montażu instalacji solarnej firma realizująca inwestycję przeprowadziła próby i badania każdego z wybudowanych systemów. Każdy użytkownik otrzymał instrukcję obsługi i użytkowania. Zamontowane kolektory słoneczne i pojemność zbiornika zapewniają co najmniej 50 litrów ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze minimum 50 stopni C.

W zależności od ilości osób zamieszkujących w domu, zamontowano:
2 kolektory – 1-3 osoby,
3 kolektory – 4-6 osób,
5 kolektorów 7-9 osób.

Kolektory słoneczne posiadają gwarancję producenta na 5 lat i są zgodne z normą EN 12975. Na zakończenie prac firma montująca instalacje napełniła ją płynem solarnym. Po zamontowaniu rurociągów przeprowadziła próby ciśnieniowe na zimno i na gorąco zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi producenta.

Umowa na dofinansowanie programu „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w gminie Jabłonna” zawarta została pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a gminą Jabłonna reprezentowaną przez Wójta Jarosława Chodorskiego. Dofinansowanie projektu wyniosło ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych i stanowiło 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Dzięki temu mieszkańcy gminy Jabłonna, którzy przystąpili do projektu pokrywali jedynie 30% kosztów zakupu i instalacji solarnych. Kwota, którą pokrywał właściciel posesji mieściła się w związku z tym w przedziale 3-5 tysięcy złotych.

Powrót