O projekcie

 
Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w gminie Jabłonna

Gmina Jabłonna położona jest na obszarze, na którym panują bardzo korzystne w skali całego kraju warunki do rozwoju energetyki słonecznej. Kluczowe znaczenie w aspekcie możliwości wykorzystania energii słonecznej posiadają usłonecznienie i natężenie promieniowania słonecznego. Suma usłonecznienia rzeczywistego na omawianym obszarze kształtuje się na poziomie 1500 – 1700 godzin w ciągu roku.

Dzięki korzystnym warunkom w gminie Jabłonna w 2015 r. zrealizowany został projekt    pn.„Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w gminie Jabłonna”. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu IV działanie 4.3 „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

Umowa na dofinansowanie programu „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w gminie Jabłonna” zawarta została pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a gminą Jabłonna reprezentowaną przez Wójta Jarosława Chodorskiego. Dofinansowanie projektu wyniosło ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych i stanowiło 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Dzięki temu mieszkańcy gminy Jabłonna, którzy przystąpili do projektu pokrywali jedynie 30% kosztów zakupu i instalacji solarnych. Kwota, którą pokrywał właściciel posesji mieściła się w związku z tym w przedziale 3-5 tysięcy złotych.

W ramach programu zaprojektowano i wykonano instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej w 220 budynkach jednorodzinnych oraz w budynku użyteczności publicznej Domu Ogrodnika w Jabłonnie, w którym mieści się Gminne Centrum Kultury i Sportu.

W pierwszym etapie prac w ramach projektu w sierpniu 2015 r. wykonano dokumentację projektową instalacji kolektorów słonecznych. W następnym etapie przystąpiono do montażu instalacji w skład których weszły: kolektory słoneczne, zestawy przyłączeniowe kolektorów, podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, grupa pompowa instalacji kolektorów słonecznych, naczynie zbiorcze przeponowe, aparatura kontrolno – pomiarowa, uchwyty montażowe i inne elementy umożliwiające prawidłowe działania instalacji.

Po montażu instalacji solarnej firma realizująca inwestycję przeprowadziła próby i badania każdego z wybudowanych systemów. Każdy użytkownik otrzymał instrukcję obsługi i użytkowania.

W zależności od ilości osób zamieszkujących w domu, zamontowano:

2 kolektory – 1-3 osoby,

3 kolektory – 4-6 osób,

5 kolektorów 7-9 osób.

Kolektory słoneczne posiadają gwarancję producenta na 5 lat i są zgodne z normą EN 12975. Na zakończenie prac firma montująca instalacje napełniła je płynem solarnym. Po zamontowaniu rurociągów przeprowadziła próby ciśnieniowe na zimno i na gorąco zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi producenta.

Projekt „Słoneczna Jabłonna”  jest projektem nowatorskim, doskonale wpisującym się w aktualne działania UE w zakresie promowania Odnawialnych Źródeł Energii.  Gminę cieszy duże zainteresowanie mieszkańców działaniami proekologicznymi i instalacjami OZE.  Aktywność mieszkańców i duże zainteresowanie OZE dobrze rokuje na udział w innych projektach w szczególności proekologicznych w perspektywie unijnej na lata 2014 -2020.

Powrót